Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bùi Thị Liễu nhấn mạnh: “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần...


Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh nhưng phải chắc, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện nhiều chính sách và giải pháp quyết liệt. Một trong những mô hình được áp dụng và đạt hiệu quả cao đó là đỡ đầu hộ nghèo.


Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 36 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì phong trào này đã khởi sắc trở lại ở khắp các vùng miền của cả nước.


Ngày 22/6/2017, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ký ban hành Quyết định số 945/QĐ-LDTBXH về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.