Thông tin mô hình: Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Tên mô hình Mô hình giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Tổ chức thực hiện Tổ chức nước ngoài
Địa phương thực hiện -- Chọn loại đề tài --
Giai đoạn thực hiện 9-10/2012
Tập đính kèm mo_hinh_giam_ngheo_-_vn-new_4.pdf