Thông tin mô hình: Mô hình giảm nghèo bền vững xã Hòa Long giai đoạn 2013-2015
Tên mô hình Mô hình giảm nghèo bền vững xã Hòa Long giai đoạn 2013-2015
Tổ chức thực hiện Tỉnh Đồng Tháp
Địa phương thực hiện Đề tài cấp cơ sở
Giai đoạn thực hiện 2013-2015
Tập đính kèm BC _ Mo Hinh _ Hoa Long.ppt