Thông tin văn bản:18/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản Hướng dẫn nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 18/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày hiệu lực 09/10/2017
Đơn vị ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn