Thông tin văn bản:18/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 18/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 09/10/2017
Đơn vị ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tập đính kèm 18thongtuBNNGngheo9.rar