Thông tin văn bản:298/CV-VPQGGN
Tên văn bản Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 298/CV-VPQGGN
Ngày ban hành 15/12/2017
Ngày hiệu lực 15/12/2017
Đơn vị ban hành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
Tập đính kèm Bao cao kq ra soat ho ngheo 2017.pdf