Thông tin văn bản:596/QĐ-TTg
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg vv phê duyệt danh sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 596/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/05/2018
Ngày hiệu lực 25/05/2018
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm QD 596 sua doi bo sung QD 131.signed.pdf