Thông tin văn bản:78/2002/NĐ - CP
Tên văn bản NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 78/2002/NĐ - CP
Ngày ban hành 04/10/2002
Đơn vị ban hành CHÍNH PHỦ
Tập đính kèm Nghi dinh 78 cua CP.doc