Thông tin văn bản:12/2013/QĐ –TTg
Tên văn bản Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 12/2013/QĐ –TTg
Ngày ban hành 24/01/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 12-2013.pdf