Thông tin văn bản:66/2013/QĐ-TTg
Tên văn bản Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 66/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/11/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 66_2013.pdf