Thông tin văn bản:2621/QĐ-TTg
Tên văn bản Về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2621/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/12/2013
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 2621.pdf