Thông tin văn bản:07/2007/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TGPL
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 07/2007/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/01/2007
Đơn vị ban hành Chính phủ
Tập đính kèm 072007NĐ-CP.doc