Thông tin văn bản:59/2012/QĐ-TTg
Tên văn bản Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 59/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 24/12/2012
Đơn vị ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập đính kèm 592012QĐ-TTg.pdf