Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo  10-03-2013

Quản lý Nhà nước (QLNN) nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo là một loạt các biện pháp quản lý nhằm định hướng, điều chỉnh các quan hệ xã hội, các tổ chức toàn thể, người dân nhằm mục tiêu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo công bằng và xóa đói giảm nghèo.

Giảm nghèo tại Việt Nam – Còn nhiều thách thức  24-01-2013

Xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm trong mối quan tâm chung của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Trong thực tế, hoạt động giảm nghèo đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng còn không ít khó khăn, thách thức cần vượt qua để thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết.