Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng "Chủ chương trình báo cáo đánh giá các CTMTQG"  01-10-2018

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng lập kế hoạch và đánh giá chương trình MTQG trên hệ thống quản lý đầu tư công theo quy định của Thông tư 07.

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg vv phê duyệt danh sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển  28-05-2018

Ngày 25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi  28-05-2018

Ngày 10/5/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 545/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 sửa đổi.

Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020  09-05-2018

Ngày 21/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg về chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Hướng dẫn thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ trên địa bàn xã biên giới, xã an toàn khu  19-03-2018

Ngày 05/3/2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 2407/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ trên địa bàn xã biên giới, xã an toàn khu thuộc tỉnh Kon Tum.

Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018  02-03-2018

Ngày 01/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 757/LĐTBXH-VPQGGN về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018.

Góp ý sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH  18-01-2018

Ngày 18/1/2018, Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành công văn số 199/LĐTBXH-VPQGGN về việc góp ý sửa đổi Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH.