Góp ý sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH  18-01-2018

Ngày 18/1/2018, Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành công văn số 199/LĐTBXH-VPQGGN về việc góp ý sửa đổi Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH.

Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017  15-12-2017

Ngày 15/12/2017, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo ban hành công văn số 298/CV-VPQGGN về việc báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo"   25-08-2017

Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018  25-08-2017

Ngày 22/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.

Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi"  18-08-2017

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" giai đoạn 2017 - 2021.

Kết luận của PTT Vương Đình Huệ tại cuộc họp BCĐ các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020  15-08-2017

Ngày 11/8/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 353/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Giới thiệu chức danh, chữ ký ông Nguyễn Huy Hưng  15-08-2017

Ngày 09/8/2017, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành Công văn số 156/CV-VPQGGN về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Huy Hưng. Theo đó, ông Nguyễn Huy Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo từ ngày 01/7/2017.