Đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ  05-03-2014

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

Hậu Giang báo cáo đánh giá giữa kỳ CTMTQGGN giai đoạn 2011-2015  20-02-2014

Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo   16-01-2014

Kết quả thực hiện các chính sách và chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 02 năm; phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015

Báo cáo đánh giá mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Vĩnh phúc   09-01-2014

Kết quả thực hiện đánh giá giữa kỳ CTMTQG GNBV giai đoạn 2012 -2015 và triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.

Đề nghị báo cáo kết quả đánh giá giữa kì  08-01-2014

Hiện nay Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo mới nhận được báo cáo đánh giá giữa kì kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn của 39/63 tỉnh, thành phố và mới có 51/63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (danh sách cụ thể tại công văn kèm theo).

Thông tin và kinh nghiệm ở các mô hình/dự án phát triển sản xuất thực hiện từ ngân sách nhà nước để giảm nghèo bền vững  06-01-2014

Ngày 26/ 6/ 2013, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau báo cáo thông tin và kinh nghiệm ở các mô hình/dự án phát triển sản xuất thực hiện từ ngân sách nhà nước để giảm nghèo bền vững Thực hiện Công văn số 247/KTHT-GN ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về thu thập thông tin, kinh nghiệm ở các mô hình phát triển sản xuất, sinh kế để giảm nghèo

Về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công  04-01-2014

Thực hiện mục tiêu tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm và hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ban hành công văn số 09/CV-VPQGGN ngày 17/10/2013 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công.