Đề nghị các tỉnh chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm  10-07-2013

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 2578/LĐTBXH-BTXH đề nghị các địa phương chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn.