Danh sách giải thưởng Vòng Chung kết Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng"  21-12-2016

Ngày 13/12/2016, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ban hành Thông báo danh sách giải thưởng Vòng Chung kết Hội thi "Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực cộng đồng".

Tài liệu tập huấn cán bộ giảm nghèo 2016  06-12-2016

Tài liệu tập huấn cán bộ giảm nghèo 2016.

Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn NSTW thuộc CTMTQG GNBV 2016 - 2020  21-11-2016

Ngày 17/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 4603/LĐTBXH-VPQGGN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐTƯ Giảm nghèo bền vững 2016  12-10-2016

Ngày 16/10/2016, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Giảm nghèo bền vững tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  12-10-2016

Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020  07-10-2016

Ngày 07/10/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kê hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Hội thi Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực của cộng đồng  05-07-2016

Ngày 04/7/2016, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành Công văn số 155/CV-VPQGGN về việc mời đăng ký tham dự "Hội thi Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực của cộng đồng".