Chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020  09-05-2018

Ngày 21/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg về chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Hướng dẫn thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ trên địa bàn xã biên giới, xã an toàn khu  19-03-2018

Ngày 05/3/2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 2407/BTC-HCSN về việc hướng dẫn thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ trên địa bàn xã biên giới, xã an toàn khu thuộc tỉnh Kon Tum.

Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018  02-03-2018

Ngày 01/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 757/LĐTBXH-VPQGGN về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018.

Góp ý sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH  18-01-2018

Ngày 18/1/2018, Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành công văn số 199/LĐTBXH-VPQGGN về việc góp ý sửa đổi Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH.

Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017  15-12-2017

Ngày 15/12/2017, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo ban hành công văn số 298/CV-VPQGGN về việc báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo"   25-08-2017

Ngày 21/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020.

Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018  25-08-2017

Ngày 22/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.