Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 - CTMTQG  02-08-2017

Ngày 01/8/2017, Bộ LĐ-TBXH đã ban hành dự thảo Báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đính chính Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư 06/2017/TT-BTTTT  14-07-2017

Ngày 14/7/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1163/QĐ-BTTTT về việc đính chính Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều  27-06-2017

Ngày 22/6/2017, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã ký ban hành Quyết định số 945/QĐ-LDTBXH về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Phê duyệt danh sách xã ĐBKK của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020  22-06-2017

Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Triển khai Chương trình công tác năm 2017 của BCDTW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020  21-06-2017

Ngày 19/6/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 6285/VPCP-KGVX về việc triển khai Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020  21-06-2017

Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chtr 135) thuộc CTMTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020  21-06-2017

Ngày 10/5/2017, Ủy ban dân tộc ban hành Thông tư số 01/2017/TT-UBDT về việc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.