Thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017  20-06-2017

Ngày 16/6/2017, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) đã có công văn số 111/CV-VPQGGN về việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017.

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017  14-06-2017

Ngày 09/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang 2016 - 2020  12-06-2017

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 803/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo về và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Quảng Ngãi: Biểu dương, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo  12-06-2017

Ngày 02/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.

Quyết định về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên  05-06-2017

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Phê duyệt Đề án Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, UDCNTT vào giải quyết chính sách ASXH đến năm 2020  05-06-2017

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 708/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến đến năm 2030.

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH  05-06-2017

Ngày 12/5/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH