Triển khai Chương trình công tác năm 2017 của BCDTW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020  21-06-2017

Ngày 19/6/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 6285/VPCP-KGVX về việc triển khai Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020  21-06-2017

Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chtr 135) thuộc CTMTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020  21-06-2017

Ngày 10/5/2017, Ủy ban dân tộc ban hành Thông tư số 01/2017/TT-UBDT về việc quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017  20-06-2017

Ngày 16/6/2017, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) đã có công văn số 111/CV-VPQGGN về việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017.

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017  14-06-2017

Ngày 09/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

Hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang 2016 - 2020  12-06-2017

Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 803/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo về và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Quảng Ngãi: Biểu dương, khen thưởng hộ gia đình thoát nghèo  12-06-2017

Ngày 02/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND quy định về việc hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.