Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐTƯ Giảm nghèo bền vững 2016  12-10-2016

Ngày 16/10/2016, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Giảm nghèo bền vững tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  12-10-2016

Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020  07-10-2016

Ngày 07/10/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kê hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Hội thi Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực của cộng đồng  05-07-2016

Ngày 04/7/2016, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành Công văn số 155/CV-VPQGGN về việc mời đăng ký tham dự "Hội thi Sáng kiến giảm nghèo bền vững thông qua phát huy nội lực của cộng đồng".

Xin ý kiến lần 2 Thông tư hướng dẫn quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020  15-06-2016

Ngày 09/6/2016, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành Công văn số 134/CV-VPQGGN về việc xin ý kiến lần 2 Thông tư hướng dẫn quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam  12-05-2016

Ngày 12/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 804/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025.

Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 2016 - 2020  25-04-2016

Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.