Tài liệu Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững năm 2014  30-01-2015

Ngày 05/2/2015, Ban chỉ đạo Trung ương về Giảm nghèo bền vững tổ chức Hội nghị trực tuyến.

Đăng ký chuyển giao phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo  11-09-2014

Để từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hộ nghèo, từ năm 2013, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã hình thành ý tưởng xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện chính sách tới đối tượng thụ hưởng ở cả các cấp Trung ương và địa phương.

Mời tham gia lớp tập huấn cán bộ giảm nghèo năm 2014  28-07-2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảm nghèo năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo) tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn cán bộ giảm nghèo cấp tỉnh cho các địa phương có nhu cầu tập huấn nhằm phổ biến một số chính sách, định hướng giảm nghèo mới và một số kỹ năng thực hiện chương trình giảm nghèo ở địa phương.

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc   06-05-2014

Ngày 5/5, Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 187/TB-VPCP truyền đạt Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 và năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 và định hướng đến năm 2015

Về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững  18-04-2014

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung Ương về giảm nghèo bền vững quyết định tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo thời gian qua, triển khai nhiệm vụ và định hướng sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách giảm nghèo thời gian tới.

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về định hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới  10-04-2014

Theo Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 8/4 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững về định hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới, diễn ra ngày 26/3 vừa qua, Phó Thủ tướng cơ bản đồng tình với nội dung đề xuất hướng sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo trong thời gian tới của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.