Đề nghị chấn chỉnh tình trạng luân phiên hộ nghèo  25-11-2013

Vừa qua, theo phản ánh của các Đoàn công tác liên ngành của các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, phát hiện tại một số địa phương có tình trạng luân chuyển các hộ dân trên địa bàn vào danh sách hộ nghèo hàng năm để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đề nghị các tỉnh chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm  10-07-2013

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 2578/LĐTBXH-BTXH đề nghị các địa phương chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn.