V/v đề nghị góp ý sửa đổi Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm  04-04-2014

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 về việc giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để các địa phương tổ chức thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5/9/2012 hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

Đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ  05-03-2014

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

Đề nghị báo cáo kết quả đánh giá giữa kì  08-01-2014

Hiện nay Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo mới nhận được báo cáo đánh giá giữa kì kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn của 39/63 tỉnh, thành phố và mới có 51/63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (danh sách cụ thể tại công văn kèm theo).

Về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công  04-01-2014

Thực hiện mục tiêu tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm và hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ban hành công văn số 09/CV-VPQGGN ngày 17/10/2013 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công.

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng luân phiên hộ nghèo  04-01-2014

Vừa qua, theo phản ánh của các Đoàn công tác liên ngành của các Bộ, ngành Trung ương kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, phát hiện tại một số địa phương có tình trạng luân chuyển các hộ dân trên địa bàn vào danh sách hộ nghèo hàng năm để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.