Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 - CTMTQG  02-08-2017

Ngày 01/8/2017, Bộ LĐ-TBXH đã ban hành dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc  07-08-2014

Kinh nghiệm trong công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua ứng dụng phần mềm quản lý hộ nghèo 3 cấp tỉnh, huyện, xã tại Tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiền Giang: Đánh giá thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo 2005-2012  07-08-2014

Đánh giá thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo 2005-2012

Hậu Giang báo cáo đánh giá giữa kỳ CTMTQGGN giai đoạn 2011-2015  20-02-2014

Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chính sách và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo   16-01-2014

Kết quả thực hiện các chính sách và chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 02 năm; phương hướng nhiệm vụ giảm nghèo năm 2013 và định hướng đến năm 2015

Báo cáo đánh giá mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Vĩnh phúc   09-01-2014

Kết quả thực hiện đánh giá giữa kỳ CTMTQG GNBV giai đoạn 2012 -2015 và triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.