Thông tin và kinh nghiệm ở các mô hình/dự án phát triển sản xuất thực hiện từ ngân sách nhà nước để giảm nghèo bền vững  06-01-2014

Ngày 26/ 6/ 2013, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau báo cáo thông tin và kinh nghiệm ở các mô hình/dự án phát triển sản xuất thực hiện từ ngân sách nhà nước để giảm nghèo bền vững Thực hiện Công văn số 247/KTHT-GN ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về thu thập thông tin, kinh nghiệm ở các mô hình phát triển sản xuất, sinh kế để giảm nghèo

Tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách giảm nghèo và đề xuất những giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  03-09-2013

Ngày 3 tháng 9 năm 2013, Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Đắk Nông báo cáo Tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách giảm nghèo và đề xuất những giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Nông