Kết quả thực hiện chương trình 30a năm 2012  04-02-2013

Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 12/11/2012 của Thường trực HĐND huyện về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khoá VI, UBND huyện Đạ Tẻh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2012 và kế hoạch thực hiện trong năm 2013 của các xã nghèo và thôn nghèo trên địa bàn huyện như sau: