Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQGGNBV giai đoạn 2016-2020  31-10-2016

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí xét bổ sung huyện nghèo và xét công nhận huyện thoát nghèo thuộc CTMTQGGNBV giai đoạn 2016-2020  22-08-2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí xét bổ sung huyện nghèo và xét công nhận huyện thoát nghèo thuộc CTMTQGGNBV giai đoạn 2016-2020

Thông tư quy định biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020   19-07-2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và đông đảo người dân trên cả nước.

Xin ý kiến lần 2 Thông tư hướng dẫn quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020  13-06-2016

Ngày 09/6/2016, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TBXH) ban hành Công văn số 134/CV-VPQGGN về việc xin ý kiến lần 2 Thông tư hướng dẫn quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Dự thảo Quyết định v/v ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020  12-05-2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Quyết định về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020  25-04-2016

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Dự thảo lần 1 Thông tư hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm  21-04-2016

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo dự thảo Thông tư hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và đông đảo người dân trên cả nước.