Kế hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020  07-10-2016

Ngày 07/10/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kê hoạch tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.