Thông báo số 89/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững ngày 20 tháng 02 năm 2014 06-03-2014

 

Ngày 20 tháng 2 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về các báo cáo thực thi chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 và kết quả thực hiện các chính sách, các chương trình giảm nghèo bền vững năm 2013, nhiệm vụ và giải pháp năm 2014.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo:

Số 89/TB-VPCP.