Hướng dẫn thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2014 11-03-2014

Văn Phòng quốc gia về giảm nghèo hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2014

Xem toàn văn nội dung văn bản hướng dẫn:

CV số 30/BLĐTBXH -VPQGGN