V/v đề nghị góp ý sửa đổi Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm 04-04-2014

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 về việc giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để các địa phương tổ chức thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5/9/2012 hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số tỉnh, thành phố thì một số nội dung, tiêu chí đánh giá trong Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH chưa thực sự phù hợp khi triển khai và áp dụng vào quy trình điều tra, rà soát thực tế trên địa bàn, thiếu một số biểu mẫu tổng hợp kết quả điều tra, rà soát.

Do đó, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố cho ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH và gửi về Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Địa chỉ: số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; Địa chỉ Email: giamngheo@yahoo.com.vn) trước ngày 25/4/2014 để tổng hợp, xây dựng Thông tư sửa đổi cho phù hợp để áp dụng cho công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc trong năm 2014 và những năm tiếp theo./.

 

Tải nội dung công văn:

Số:44/CV-VPQGGN