Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc 06-05-2014

 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến giảm nghèo toàn quốc

Ngày 5/5, Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 187/TB-VPCP truyền đạt Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 và năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo năm 2014 và định hướng đến năm 2015

Đánh giá kết quả thời gian qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, với sự nỗ lực của nhân dân, sự tham gia tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thành tựu giảm nghèo đã đạt được trong thời gian qua là rất to lớn, góp phần ổn định xã hội. Hệ thống chính sách giảm nghèo ngày càng được hoàn thiện, hiệu quả hơn và tương đối đồng bộ; từng bước được điều chỉnh về mức, mở rộng đối tượng theo hướng giảm nghèo bền vững, khuyến khích thoát nghèo, hạn chế sự ỷ lại.

 

Các chính sách giảm nghèo cơ bản đi vào cuộc sống, thiết thực, hiệu quả, tạo nên những điểm sáng trong công tác giảm nghèo... Tuy nhiên, qua tổ chức thực hiện cũng còn bộc lộ một số hạn chế cả về cơ chế, chính sách cũng như bố trí và huy động nguồn lực. 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý các bộ, ngành cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thực hiện ở các địa phương theo lĩnh vực, địa bàn được phân công; tổng hợp, kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo những phát hiện bất cập, hạn chế trong tổ chức thực hiện của địa phương để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. 

Phó Thủ tướng đề nghị: Các địa phương cần cụ thể hóa mục tiêu chương trình giảm nghèo vào các chỉ tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đồng thời kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện; xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể trên địa bàn, có giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng, khuyến khích vươn lên thoát nghèo. 

Các địa phương cũng cần nhân rộng những mô hình, điển hình làm tốt về giảm nghèo để phấn đấu thi đua, các nơi học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về phân công giúp đỡ các huyện nghèo, bảo đảm thiết thực, hiện quả, có sự thống nhất với địa phương.

 

Xem toàn văn nội dung kết luận của Phó thủ tướng