Hơn 150 công trình thiết yếu được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135 23-06-2014

Hơn 150 công trình thiết yếu được xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành xây dựng được hơn 150 công trình thiết yếu về cơ sở hạ tầng tại các địa phương đặc biệt khó khăn từ nguồn vốn chương trình 135.

Trong đó có 33 công trình chuyển tiếp, khởi công mới 119 công trình với 68 công trình giao thông, 22 công trình thuỷ lợi, 14 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 02 công trình chợ và các công trình về phòng học, nước sinh hoạt, điện, trạm y tế. Ngoài ra, các địa phương thuộc chương trình 135 đã tiến hành duy tu bảo dưỡng 44 công trình. Đến thời điểm này, các địa phương đã chỉ định nhà thầu xây lắp đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và lập dự toán chi tiết đối với công trình duy tu, bảo dưỡng. Theo đó, đa số các công trình đều do xã làm chủ đầu tư đã giúp người dân địa phương có cơ hội tìm được việc làm để nâng cao thu nhập ngay từ các công trình này. Các công trình thiết yếu được xây dựng sẽ cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng miền./.