Bắc Kạn đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo 28-06-2014

Ông Vi Hồng Dương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, toàn tỉnh hiện còn trên 49% hộ nghèo và cận nghèo, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo qua các năm tuy đã giảm nhưng còn cao (18,55%) và chưa bền vững, đối tượng nghèo của tỉnh chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hộ nghèo giảm chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do việc làm không ổn định, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chưa sâu rộng nên nhận thức của một bộ phận cán bộ cơ sở và một số hộ nghèo còn hạn chế, có biểu hiện trông chờ, ỷ lại và không muốn thoát nghèo; các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo hiệu quả còn thấp. Nhận thức của cán bộ mặt trận, cán bộ Đảng, chính quyền ở một số nơi về mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” chưa sâu sắc và toàn diện. Sự phối hợp của một số tổ chức thành viên trong việc triển khai, tổ chức và thực hiện cuộc vận động chưa cụ thể, chưa chặt chẽ.

Theo ông Vi Hồng Dương, để giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục vận động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, trong đó tập trung đóng góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo ở cộng đồng dân cư. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã cần vận động ủng hộ và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo vào dịp Tết Nguyên đán, xây dựng và sửa chữa nhà dột nát cho hộ nghèo; giúp người nghèo có công ăn việc làm, giúp đỡ tư liệu sản xuất, hỗ trợ con em gia đình nghèo đi học, hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh...

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban vận động Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao ý nghĩa và hiệu quả mà cuộc vận động đã đạt được; phổ biến kinh nghiệm và biểu dương các điển hình trong cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện cuộc vận động và công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo các cấp phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch; thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng và mục đích, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng đăng ký ủng hộ người nghèo và chương trình an sinh xã hội…

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng tham gia. Từ năm 2009 đến hết năm 2013, nguồn quỹ cả 3 cấp huy động được trên 24 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo, hỗ trợ trực tiếp cây giống, con giống, kỹ thuật cho hộ nghèo để họ nâng cao thu nhập, từng bước tiến cận với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiến tới giảm nghèo bền vững. Trong 3 năm thực hiện Đề án (giai đoạn 2011-2013), Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ được 3.900 con lợn giống và thức ăn ban đầu cho 3.900 hộ nghèo với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Qua việc thực hiện Đề án đã có 943/3.900 hộ thoát nghèo. Bên cạnh đó, từ các nguồn vận động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp hỗ trợ xây dựng được 2.636 căn nhà đại đoàn kết với tổng giá trị trên 13 tỷ đồng. Tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán được 9.879 xuất quà với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. Ban vận động quỹ đã tổ chức tiếp nhận 200 chiếc ti vi của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt PostBank để trao tặng cho 200 hộ nghèo tại 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, động viên hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Ngoài ra Mặt trận Tổ quốc các cấp còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật cho người nghèo, cho vay không tính lãi, trợ giúp pháp lý, thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc, hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo, kịp thời động viên, phát huy vai trò của những cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo từ đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Nguồn: TTXVN

Các tin khác