Triển khai thực hiện Chương trình 30a - Huyện Bác Ái 01-07-2013

Triển khai thực hiện Chương trình 30a - Huyện Bác Ái

Huyện Bác Ái là một trong 62 huyện nghèo được Chính phủ hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững để vươn lên thoát nghèo (Chương trình 30a). Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện được một số công việc sau:

- Khoán chăm sóc bảo vệ rừng, giao đất giao rừng để trồng rừng.

- Quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi tại 9 xã với nguồn vốn là 1,1 tỷ đồng (đã hoàn thành được 4 xã).

- Hỗ trợ cải tạo, phục hóa tạo ruộng bậc thang đạt 38,36%.

- Hỗ trợ cho hộ nghèo 2 triệu đồng/hộ/Ha cho 150 hộ để mua giống trồng cỏ chăn nuôi, đến nay số hộ đăng ký đạt thấp.

- Hỗ trợ tiền giống, phân bón cho xã Phước Bình chuyển đổi cây trồng với mức 5 triệu đồng/hộ/Ha, đã chọn được 52 hộ/ 44 Ha với kinh phí hỗ trợ 220 triệu đồng.

- Hỗ trợ tài liệu và 10.000 đồng/ngày/người cho người dân tham gia các lớp đào tạo huấn luyện về khuyến nông, khuyến lâm, đến nay đã có 9 xã đăng ký tập huấn trong tháng 7/2010 với nguồn vốn 80 triệu đồng.