Về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công 04-01-2014

Thực hiện mục tiêu tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm và hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo ban hành công văn số 09/CV-VPQGGN ngày 17/10/2013 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố về việc tăng cường công tác thông tin trực tuyến nhằm tiết kiệm chi tiêu công.

       

         Thực hiện mục tiêu tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm và hiệu quả theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đề nghị:

    1. Hạn chế việc in, sao và phát hành đối với các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, văn bản mang tính hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. Thay vào đó, nội dung cụ thể của các văn bản sẽ được Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Quốc gia về giảm nghèo bền vững theo địa chỉ http://giamngheo.molisa.gov.vn và thông báo qua Thư điện tử (Email) đến các Đơn vị/Cán bộ đầu mối tại các địa phương ngay sau khi văn bản được ký và ban hành.

    2. Đối với một số báo cáo nhanh của các địa phương liên quan đến công tác giảm nghèo, đề nghị liên hệ Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo theo số điện thoại: 04.3.7478677 và theo địa chỉ Email: giamngheo@yahoo.com.vn.

    3. Cung cấp thông tin Đơn vị/Cán bộ đầu mối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương, theo mẫu.

Tải về Công văn số 09/CV-VPQGGN ngày 17/10/2013 của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo