Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh 17-06-2013

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh

Năm 2013, mặc dù trong điều kiện khó khăn về ngân sách nhưng Đảng và Nhà nước vẫn giành nguồn lực đáng kể đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc với các chính sách về xóa đói giảm nghèo, phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Chương trình 135 là một trong những chính sách góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết đang đặt ra ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn. Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư tại 52 xã đặc biệt khó khăn, xã An toàn khu II và 94 thôn, bản đặc biệt khó khăn ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang và Hiệp Hòa. Tổng vốn phân bổ năm 2014 là 61.350 triệu đồng thực hiện thanh toán 08 công trình đã quyết toán, 13 công trình chuyển tiếp, đầu tư xây dựng mới 134 công trình, duy tu bảo dưỡng 21 công trình và hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhóm hộ. Các dự án đang được triển khai thực hiện, tính đến ngày 31/5/2014, khối lượng ước đạt 23.800 triệu đồng, giải ngân 6.337,304/61.350 triệu đồng, đạt 10,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế như: Năm 2014 là năm đầu thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III, đối tượng có sự thay đổi so với những giai đoạn trước trong khi văn bản của Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng thường xuyên thay đổi; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ một số nơi còn hạn chế; kinh phí phân bổ cho tỉnh để thực hiện Chương trình 135 chưa đủ; định mức các dự án chưa có nên khó khăn trong công tác thẩm định nguồn vốn khi phê duyệt dự án đầu tư; văn bản hướng dẫn của Trung ương chậm ban hành và còn nhiều bất cập; một số huyện, xã chưa quan tâm, chủ động triển khai thực hiện.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2014 và thực hiện có hiệu quả Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp như: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình đến cán bộ, đảng viên, nhân dân với nhiều hình thức; huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư để tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án; tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án đầu tư­ bằng nguồn vốn Chư­ơng trình 135, đẩy mạnh công tác giải ngân thanh quyết toán vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện dự án tại cơ sở, ngăn chặn những việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát để thực hiện có hiệu quả và tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện tại địa phương./.

Các tin khác