Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo 17-03-2013

Xác định đội ngũ quản lý và làm công tác giảm nghèo là một trong những nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả chính sách giảm nghèo và mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, những năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ này.

Theo Sở LĐTB&XH, hiện toàn tỉnh có 144 cán bộ làm công tác Lao động – Xã hội (LĐ – XH) ở cấp xã, phường, thị trấn và 699 cộng tác viên làm công tác giảm nghèo ở khóm, ấp. Hàng năm, Sở thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác giảm nghèo cho đội ngũ này, tập trung vào các nội dung: các chính sách trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh và Trung ương về y tế, giáo dục, an sinh xã hội; kế hoạch rà soát biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm; hướng dẫn phương pháp, qui trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập huấn nhập phiếu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh; kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo;... Trong các lớp tập huấn, các học viên còn tích cực trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giảm nghèo của địa phương, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý, nghiên cứu, điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong 3 năm (2011- 2013), Sở LĐTB&XH đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo cho 2.577 lượt người với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi tìm hiểu chính sách giảm nghèo,... Qua đó, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở từng bước được nâng cao trình độ, năng lực, làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và kiểm tra giám sát nên hầu hết các hộ nghèo đều sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm dần qua từng năm: 12,84% năm 2011 xuống còn 10,01% năm 2012 và năm 2013 còn 7,48%.

Theo Sở LĐTB&XH, hiện cấp xã, phường, thị trấn chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo mà do cán bộ LĐ – XH kiêm nhiệm. Cán bộ LĐ - XH lại thường xuyên thay đổi đã tạo không ít khó khăn cho việc thực hiện chính sách và quản lý đối tượng tại cơ sở. Tuy nhiên, thời gian tới, Sở sẽ tìm hướng giải quyết, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Các tin khác