Đăk Glei: Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo 14-09-2013

Đăk Glei: Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo

Với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,5-5%/năm. Chỉ tiêu giảm nghèo đến cuối năm 2014 chỉ còn 35,28%, huyện Đăk Glei đã có nhiều việc làm thiết thực như hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, người có thu nhập thấp; Thực hiện nhóm chính sách hỗ trợ hộ nghèo về dân sinh và tiếp cận với các dịch vụ xã hội; Các chính sách, dự án, hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và một số chương trình lồng ghép khác.

Hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, người có thu nhập thấp: Thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ thoát nghèo; cải cách để đơn giản về điều kiện, thủ tục hồ sơ giúp hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Gắn vay vốn tạo việc làm tại chỗ với hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.
 
Xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo ở các vùng đặc thù, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao động nghèo, sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; Mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, lâm, ngư, tạo sinh kế cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; Mô hình sản xuất gắn với an ninh – quốc phòng, tạo thu nhập cho người nghèo; Xây dựng các nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất theo mô hình được người nghèo lựa chọn thực hiện, hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ theo hình thức luân chuyển vốn trong cộng đồng hộ nghèo, trao quyền cho các nhóm, hộ, tổ hợp tác sản xuất mô hình được người nghèo lựa chọn.
 
Thực hiện đầy đủ chính sách đào tạo nghề theo quy định của Chính phủ, dạy nghề gắn với tạo việc làm đối với lao động nghèo. Phấn đấu năm 2014 đào tạo miễn phí cho 60 lao động nghèo có nhu cầu học nghề để tìm việc làm và tự tạo việc làm tại chỗ. Nâng cao chất lượng lao động, đào tạo đủ điều kiện cho 01 lao động nghèo tham gia xuất khẩu lao động và hỗ trợ vay vốn để tham gia xuất khẩu lao động.
 
Hỗ trợ hộ nghèo về dân sinh và tiếp cận với các dịch vụ xã hội: Thực hiện cấp phát thẻ BHYT cho toàn bộ người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, người cận nghèo. Cung cấp kiến thức về các loại thức ăn có dinh dưỡng cao, phù hợp với 1.400 trẻ em dưới 5 tuổi cho phụ nữ nghèo. Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 6.201 học sinh ở các cấp học theo quy định của Chính phủ; Hỗ trợ tiền ăn trưa cho 1.200 trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi thuộc hộ nghèo; Hỗ trợ bán trú theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg của Chính phủ cho 2000 học sinh.
 
Tạo điều kiện cho 100% HS, SV thuộc diện hộ nghèo vay vốn khi có nhu cầu trong thời gian học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập. Mức cho vay theo từng thời điểm.Hỗ trợ trực tiếp tiền điện sinh hoạt cho 3.315 hộ nghèo, mức hỗ trợ 30.000 đồng/hộ/tháng theo Quyết định số 268/QĐ – TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Có kế hoạch xây dựng mới và thực hiện hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ DTTS, hộ chính sách được hỗ trợ từ các chương trình trên địa bàn huyện.Chỉ tiêu: 492 hộ nghèo.
 
Thực hiện các chương trình đưa văn hóa, thông tin về cơ sở, đẩy mạnh công tác truyền thông, giúp 100% người nghèo nắm đầy đủ các chính sách trợ giúp người nghèo; phổ biến các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, gương người nghèo tích cực lao động, tiết kiệm, sử dụng vốn vay có hiệu quả,…vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định, trở thành hộ khá, giàu.
 
Các chính sách, dự án, hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:Hoàn thiện đường giao thông trên địa bàn xã; Hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã; Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã. Cơ chế đầu tư trọn gói, phân cấp, trao quyền cho xã làm chủ đầu tư, tăng cường sự tham gia của người dân và giám sát của các tổ chức đoàn thể, tạo việc làm cho người nghèo thông qua việc tham gia xây dựng các công trình trên địa bàn.
 
Đầu tư cơ sở hạ tầng cho cấp huyện và 11 xã theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.
 
Tổ chức tham vấn hoặc đối thoại chính sách, xác định nhu cầu và năng lực tham gia của người dân. Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cộng đồng; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác giảm nghèo, khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các xã trong huyện và ngoài tỉnh.
 
Tổ chức các phương thức truyền thông giảm nghèo phù hợp về chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015; Xây dựng và phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ huyện tới cơ sở.
 
Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá 3 cấp (huyện, xã, thôn), đánh giá kết quả thực hiện giảm nghèo quý, 6 tháng, năm và giám sát chuyên đề. Thông qua giám sát, đánh giá bảo đảm cho Chương trình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo cho phù hợp.Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo cho người dân thực sự là chủ thể, phát huy tinh thần tự lực, tự cường và hợp tác của người dân, của cộng đồng dân cư ngay từ đầu.
 
Các chương trình lồng ghép khác như: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất cho 04 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn: Kinh phí dự kiến là 14.000 triệu đồng (trong đó: đầu tư cơ sở hạ tầng 10.000 triệu đồng; đầu tư phát triển sản xuất 4.000 triệu đồng), thực hiện theo Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND, ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X kỳ họp thứ 3.Chính sách cấp bù lãi suất 0,3%/tháng cho hộ nghèo DTTS 04 xã trọng điểm ĐBKK với kinh phí dự kiến là 829 triệu đồng.Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền năm 2014 với 160 hộ nghèo tham gia trồng mới thuộc 03 xã Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long với tổng diện tích 110 ha, dự kiến kinh phí huyện hỗ trợ phân bón là 963,114 triệu đồng.Chính sách hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh năm 2014 với 30 hộ nghèo tham gia trồng mới thuộc 6 xã (Đăk Man, Đăk Blô, Xốp, Đăk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh) với diện tích 50 ha, dự kiến kinh phí huyện hỗ trợ phân bón là 717 triệu đồng.
 
Các giải pháp trọng tâm được triển khai:
 
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để thực hiện có hiệu quả chương trình. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự tham gia của người dân trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo.
 
 Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, vận động người nghèo, hộ nghèo, người chưa có hoặc thiếu việc làm phát huy khả năng của bản thân, chủ động phấn đấu vươn lên vượt qua đói nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.
 
Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch năm 2014. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các CTMTQG và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức, bảo đảm chất lượng dạy nghề; gắn công tác đào nghề với việc tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để tỷ lệ lao động sau khi được học nghề có việc làm ổn định.
 
UBND các xã, thị trấn tổ chức hộ nghèo đăng ký thoát nghèo; cấp xã đăng ký giải pháp hạn chế phát sinh nghèo, hộ tái nghèo cho cấp huyện; cấp huyện tổng hợp hộ đăng ký thoát nghèo, các giải pháp hạn chế phát sinh hộ nghèo, hộ tái nghèo cho cấp tỉnh để đạt mục tiêu của Đề án.
 
Tổ chức rà soát, bình xét hộ nghèo hàng năm theo đúng quy trình, đảm bảo tính dân chủ, công khai trong việc bình xét, gắn với vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo giảm nghèo từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Điều tra, khảo sát để phân loại các hộ nghèo, nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với từng nhóm đối tượng. Đồng thời xây dựng các gương sáng điển hình về ý chí vươn lên thoát nghèo để nhân rộng. Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo, lấy ý kiến của nhân dân làm gốc để thực hiện các chính sách thực sự hiệu quả.
 
Phát động mạnh mẽ phong trào đóng góp vào "Quỹ vì người nghèo" và huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa đến mọi tổ chức kinh tế, xã hội, các tầng lớp dân cư, nhằm huy động nguồn lực chia sẻ trách nhiệm cộng đồng để hỗ trợ trong năm 2014 cho 429 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ sửa chữa.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xoá đói giảm nghèo của huyện.
 
UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo 6 tháng, 1 năm kết quả chương trình giảm nghèo theo quy định về cơ quan Thường trực giảm nghèo huyện để tổng hợp báo cáo huyện. Trên cơ sở  báo cáo của các cơ quan, các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện có các giải pháp chỉ đạo kịp thời  nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo năm 2014.
 
Thực hiện đúng, kịp thời các chính sách hiện hành để đảm bảo cho người nghèo được hưởng đầy đủ các ưu đãi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, cần đầu tư có trọng điểm, không dàn trải, quan tâm nhiều hơn đến những vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao trình độ cán bộ chuyên trách ở cấp xã, thị trấn.