Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc 07-08-2014

Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh nghiệm trong công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua ứng dụng phần mềm quản lý hộ nghèo 3 cấp tỉnh, huyện, xã tại Tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Lao động – Thương binh & Xã Hội Là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực xã hội. Trong đó, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất, cụ thể:

  • Tham mưu, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
  • Tham mưu, phối hợp xây dựng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách trợ giúp người nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp….
  • Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh.
  • Hướng dẫn quy trình xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo làm căn cứ để  triển khai thực hiện chính sách  đối với hộ nghèo, hộ cận  nghèo, người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
  • Nhiệm vụ hướng dẫn xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm là một trong những nhiệm vụ được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhất.

Xem chi tiết nội dung báo cáo:

Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm