Tiền Giang: Đánh giá thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo 2005-2012 07-08-2014

Tiền Giang: Đánh giá thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo 2005-2012

Đánh giá thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo 2005-2012

Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2005-2012 đã khẳng định thành tựu giảm nghèo đạt được liên tục trong nhiều năm là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn này, đó là kết quả tác động toàn diện của quá trình tăng trưởng kinh tế, các chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách trực tiếp đối với mục tiêu giảm nghèo.

Xem toàn bộ nội dung đánh giá