Đăng ký chuyển giao phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo 11-09-2014

Đăng ký chuyển giao phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo

Để từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hộ nghèo, từ năm 2013, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã hình thành ý tưởng xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện chính sách tới đối tượng thụ hưởng ở cả các cấp Trung ương và địa phương.

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo dự kiến sẽ tổ chức hội thảo với một số địa phương để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng phần mềm quản lý hộ nghèo của tỉnh Vĩnh phúc, dự kiến thời gian vào khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2014.

Đăng ký của các địa phương có nhu cầu chuyển giao phần mềm đề nghị gửi về Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Sau đây là chi tiết nội dung công văn:

 

 

 

Tải công văn tại đây