Bình Định: Các huyện 30a phấn đấu mỗi năm giảm 4-5% tỷ lệ hộ nghèo 23-09-2014

Bình Định: Các huyện 30a phấn đấu mỗi năm giảm 4-5% tỷ lệ hộ nghèo

Mục tiêu đến 2015 của Bình Định là tạo việc làm ổn định và đa dạng hoạt động thu nhập cho lao động nghèo; tăng thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo lên 2 lần và thu nhập bình quân đầu người của các huyện nghèo tăng ít nhất 3 lần so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn tỉnh xuống còn dưới 8%, bình quân mỗi năm giảm 2% (theo chuẩn nghèo hiện hành).

Căn cứ vào tinh thần của Nghị quyết HĐND các cấp các huyện, thành phố xây dựng mục tiêu giảm nghèo của từng địa phương cho phù hợp với thực tiễn, nhất là các huyện miền núi, trung du có đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung để huy động nguồn lực của địa phương đầu tư hỗ trợ giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững. Theo đó, mục tiêu đến 2015 của Bình Định là tạo việc làm ổn định và đa dạng hoạt động thu nhập cho lao động nghèo; tăng thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo lên 2 lần và thu nhập bình quân đầu người của các huyện nghèo tăng ít nhất 3 lần so với năm 2010; giảm tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn tỉnh xuống còn dưới 8%, bình quân mỗi năm giảm 2% (theo chuẩn nghèo hiện hành). Riêng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm từ 4-5%.

Nguồn: Đại đoàn kết

Các tin khác