Tài liệu Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững năm 2014 30-01-2015

Ngày 05/2/2015, Ban chỉ đạo Trung ương về Giảm nghèo bền vững tổ chức Hội nghị trực tuyến.

 Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố tải tài liệu tại đây.