Đề nghị báo cáo kết quả đánh giá giữa kì 08-01-2014

Hiện nay Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo mới nhận được báo cáo đánh giá giữa kì kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn của 39/63 tỉnh, thành phố và mới có 51/63 tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (danh sách cụ thể tại công văn kèm theo).

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Địa chỉ: 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 27/01/2014 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị gửi kèm  file word vào địa chỉ email: giamngheo@molisa.gov.vn.

 

Tải về Công văn số 06/CV-VPQGGN