Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn NSTW thuộc CTMTQG GNBV 2016 - 2020 21-11-2016

Ngày 17/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 4603/LĐTBXH-VPQGGN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết Công văn xem tại đây.  

Biểu thu thập số liệu download tại đây.