Tài liệu tập huấn cán bộ giảm nghèo 2016 06-12-2016

Tài liệu tập huấn cán bộ giảm nghèo 2016.

Download tài liệu tại đây