Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016 - 2020 12-01-2017

Ngày 06/1/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 Chi tiết Chỉ thị xem tại đây.