Báo cáo kết quả thực hiện các CTMTQG năm 2016 và kế hoạch thực hiện các CTMTQG năm 2017 30-03-2017

Ngày 28/3/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo số 2485/BC-BKHDT gửi Thủ tướng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2016 và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017.

Chi tiết Báo cáo xem tại đây